fbpx

privacybeleid (AVG)

De school vindt jouw privacy belangrijk

Bij de school voor Zijnsoriëntatie vinden wij privacy en bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Wij zijn altijd al uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. In het kader van de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) hebben wij onze privacyverklaring opgesteld (mei 2018).

I. Privacyverklaring m.b.t. ons aanbod

Zorgvuldige omgang met persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens

Alle informatie die studenten/deelnemers ons verstrekken blijft binnen onze organisatie. Onbevoegden hebben geen toegang tot onze gegevens en daarmee de gegevens van onze studenten/deelnemers.

Al onze trainingen/opleidingen/workshops enzovoort hebben een persoonlijk karakter. Wij beloven onze studenten/deelnemers dat de informatie die zij delen in het kader van ons (groeps)aanbod niet buiten deze groepen gedeeld wordt. Dit betreft zowel persoonlijke informatie over de student als bedrijfsgevoelige informatie van bedrijfssituaties, werkprocessen, klantgroepen e.d. die de student/deelnemer via casuïstiek eventueel inbrengt.

Onze leraren, padbegeleiders, supervisoren en andere medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht en hebben daartoe een verklaring ondertekend. Zij zullen dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de contacten met de student/deelnemer, tenzij de student hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Uitzondering hierop is het inbrengen van een student in de context van supervisie en intervisie; in dit geval wordt casus rondom de student volledig anoniem ingebracht.

Ook onze studenten/deelnemers zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met (persoonlijke) informatie die zij verkrijgen over hun medestudenten tijdens het (groeps)programma. Alle informatie blijft dus binnen de groep én binnen de setting van de activiteit (bijvoorbeeld de trainingsdagen, opleidingsdagen, workshop, retraite, padbegeleiding, supervisie, enz). Het is hen niet toegestaan om buiten de activiteit/groepsaanbod informatie te delen of te bespreken met medestudenten en/of derden.

Geen dossiervorming op de school

Voor ons complete aanbod geldt dat wij geen dossiers onderhouden van onze studenten/deelnemers. Binnen de Zijnstraining en de Opleiding houden de studenten zelf hun dossiers bij, die zij ter inzage overhandigen aan de leraar van de groep. Alle verslagen die de student van de Zijnstraining en/of Opleiding zelf aanlevert bij de leraar, padbegeleider en/of supervisor worden niet op de school bewaard, maar uitsluitend bij de leraar, padbegeleider of supervisor zelf. Uiterlijk een jaar nadat het contract met de student is afgelopen worden deze bestanden door de leraar, padbegeleider of supervisor vernietigd.

Praktische informatie delen met de groep

Bij onze workshops, trainingen, retraites en opleidingen is het nuttig of zelfs belangrijk dat de groepsleden elkaar weten te bereiken. Daarom verstrekken wij aan alle studenten/deelnemers en de betrokken leraar/leraren de deelnemerslijst. Deze deelnemerslijst mag alleen i.r.t. de groepsactiviteit gebruikt worden en dus niet gedeeld worden voor andere doeleinden.

Sommige groepen van de Zijnstraining of de Opleiding kiezen er zelf voor om geluidsbestanden, oefenstructuren, deelnemerslijst, transcripten enz. te delen via een applicatie (zoals dropbox of wetransfer) of maken via de social media een groep aan (WhatsApp, LinkedIn, Facebook) voor uitwisseling. Dit is een verantwoordelijkheid van de groep zelf; en het is de individuele beslissing van de groepsleden zelf om hier wel of niet aan deel te nemen. De school voor Zijnsoriëntatie heeft hier geen enkele betrokkenheid in en is hier niet verantwoordelijk voor.

Geluids- en/of video-opnames

Tijdens de Zijnstraining en de opleiding maakt de school voor Zijnsoriëntatie geluidsopnames. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld voor de studenten uit die betreffende groep, ter ondersteuning van hun practise. Deze geluidsbestanden worden door de school en/of de leraren niet gedeeld met derden; ook studenten is het niet toegestaan deze informatie met derden te delen. Zodra de studenten de opname ontvangen hebben, worden deze bestanden verwijderd; ze worden dus niet opgeslagen op de school.

Tijdens retraites, leergangen, leergangen en activiteiten van de Zijnskring worden er standaard geluids- en video-opnames gemaakt. Op het videobeeld is uitsluitend Hans Knibbe zichtbaar. Deze opnames worden gemaakt met het doel dat de video-opnames van Hans Knibbe (op termijn) gepubliceerd kunnen worden, eventueel gecombineerd met de geluidsbestanden waarop de deelnemers wel hoorbaar zijn, maar altijd anoniem blijven; de deelnemers zijn bij deze standaard opnames niet zichtbaar in beeld.

In bijzondere situaties kunnen er video-opnames gemaakt worden waarop studenten/deelnemers wel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij lezingen of bij een speciale enscenering. In dat geval wordt dit vooraf kenbaar gemaakt aan de deelnemers en wordt vooraf om toestemming gevraagd. Deelnemers die aangegeven hebben dat ze niet in beeld willen komen, krijgen een plek buiten het filmkader.

Overig gebruik van informatie

De enige informatie die van de studenten/deelnemers wordt opgeslagen op de school voor Zijnsoriëntatie betreft de praktische gegevens t.b.v. de administratie. Meer hierover vind je in de hiernavolgende privacyverklaring m.b.t. gegevensverwerking.

II. Privacyverklaring m.b.t. gegevensverwerking (website, administratie)

In dit deel van onze privacy-verklaring leggen wij uit welke gegevens wij van onze studenten/deelnemers/geïnteresseerden verzamelen binnen de school voor Zijnsoriëntatie en waarom wij dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens van studenten, deelnemers en geïnteresseerden. Zij hebben deze informatie zelf bij ons aangeleverd omdat zij gebruik maken van ons aanbod of aangegeven hebben dat zij geïnteresseerd zijn en informatie van de school willen blijven ontvangen.

De school voor Zijnsoriëntatie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • cursusdeelname (indien van toepassing)

Doel voor het verwerken van de persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze studenten, deelnemers en geïnteresseerden voor de volgende doelen:

 • inschrijven van student/deelnemer in cursus-systeem (AFAS);
 • het verzenden van de facturen en het afhandelen van de betalingen;
 • om telefonisch of per mail informatie te kunnen sturen over het aanbod/programma waarvoor de deelnemer/student zich heeft ingeschreven; nodig om onze diensten uit te voeren;
 • om studenten, deelnemers en geïnteresseerden te informeren over onze dienstverlening (direct mail – 3 tot 4x per jaar; nieuwsbrief circa 6x per jaar); bij elke mailing kan de ontvanger zich zelf uitschrijven uit deze direct mail of de nieuwbrief.

Grondslagen voor gegevensverwerking

Verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de school voor Zijnsoriëntatie om de overeenkomsten met de betrokkenen uit te kunnen voeren. Wanneer een student, deelnemer of geïnteresseerde zich aanmeldt via de website voor onze programma’s en/of de nieuwsbrief, dan geeft hij daarmee ook toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde specifieke doeleinden.

 • Wij slaan de gegevens op in ons administratiesysteem (AFAS), onze beveiligde netwerksystemen en via onze beveiligde onlinesystemen (website).
 • De school maakt géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming via onze systemen; noch maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
 • De school voor Zijnsoriëntatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
 • De school voor Zijnsoriëntatie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen die in de administratie van de school voor Zijnsoriëntatie staat heeft altijd het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Eveneens heeft iedereen het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de school
voor Zijnsoriëntatie, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid (uiteraard uitsluitend aan de persoon zelf). Hiertoe dient de betrokkene een verzoek in tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dat kan op de volgende wijze:

 • Dit verzoek kan worden ingediend bij de school voor Zijnsoriëntatie: info@zijnsorientatie.nl.
 • Stuur een kopie van je identiteitsbewijs mee met het verzoek (maak in deze kopie het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart). Dit ter bescherming van je privacy.
 • De school voor Zijnsoriëntatie reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De school voor Zijnsoriëntatie neemt de bescherming van gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ieder die het idee heeft dat zijn of haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact opnemen met de school voor Zijnsoriëntatie: info@zijnsorientatie.nl.

Herma Hoekman, bureaucoördinator van school voor Zijnsoriëntatie. Zij is te bereiken per mail via info@zijnsorientatie.nl.

School voor Zijnsoriëntatie
Doelenstraat 42
3512 XJ Utrecht
T: 030 – 2316513
info@zijnsorientatie.nl

we bestaan niet als een entiteit,
we zijn een knooppunt van communicatie