fbpx

Klachtenprocedure

Klacht over de gang van zaken

Als een student een klacht (of vraag) heeft over de gang van zaken binnen de school, dan kan hij/zij contact opnemen met één van de leraren. Dit hoeft niet de eigen leraar te zijn.

De klacht of vraag wordt in eerste instantie besproken in het interne overleg van de leraren aan de school; daarna vindt overleg plaats met degene die de klacht of vraag heeft ingediend. Desgewenst wordt met alle betrokkenen een bijeenkomst belegd, waarin de klacht of vraag besproken wordt. Mocht dit overleg niet leiden tot tevredenheid van beide partijen, dan zal iemand buiten het bestand van de leraren aan de school, bij een eerstvolgend overleg aanwezig zijn om het gesprek te begeleiden.

De student kan er ook voor kiezen om deze persoon (gratis) te consulteren voor een persoonlijk gesprek over de klacht of vraag. De school beschikt over een lijst van gecertificeerde begeleiders, die hiervoor in aanmerking komen. De klacht van de student wordt vertrouwelijk behandeld.

Klacht over een leraar

Indien een student een andere dan organisatorische klacht heeft over een van de leraren aan de opleiding (leraar, supervisor, mentor) dan kan de student terecht bij de decaan van Toezicht van de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ).

Binnen twee weken ontvangt de student een brief die de ontvangst van de klacht bevestigd. De Decaan van Toezicht van de BLZ stelt de aangeklaagde schriftelijk op de hoogte van de klacht. De Decaan probeert binnen een periode van drie weken door bemiddeling tussen de klager en de aangeklaagde een oplossing te vinden voor de onvrede die is ontstaan. Indien dit niet lukt kan de student zich wenden tot de Commissie van Toezicht, bestaande uit drie onpartijdige leden. De commissie onderzoekt de klacht opnieuw en doet uiterlijk binnen twee maanden na de laatste hoorzitting van aanklager en aangeklaagde een uitspraak. De uitspraak van deze commissie is bindend voor de leraren aan de School voor Zijnsoriëntatie. De klachten worden voor de duur van minimaal twee jaren bewaard.

Alle leraren en docenten aan de School voor Zijnsoriëntatie zijn lid van de Beroepsvereniging Leraar Zijnsoriëntatie (BLZ) en vallen onder het klachtenreglement van deze beroepsvereniging. De klachtenprocedure staat uitgewerkt op de website van de BLZ.
De brochure ‘Heeft U een klacht over een Zijnsgeoriënteerd begeleider’ en de brochure ‘Klachtenreglement’ van de BLZ zijn verkrijgbaar op de School voor Zijnsoriëntatie en via de BLZ.

Vertrouwenspersoon

Op de School voor Zijnsoriëntatie is een vertrouwenspersoon aangesteld, drs. Frank Vernooij. Hij is jarenlang als psycholoog-psychotherapeut en mindfulness trainer werkzaam geweest bij het Sint Antonius Ziekenhuis op de afdeling Psychiatrie en Psychotherapie, indertijd het ziekenhuis Overvecht.

De vertrouwenspersoon draagt bij aan het borgen en bevorderen van de sociale en emotionele veiligheid op de school. Een student kan bij hem terecht met vertrouwelijke klachten over ongewenst gedrag van medestudenten of leraren voor ondersteuning en hulp. Vormen van zulk ongewenst gedrag zijn bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, agressie en pesten, maar het kan ook iets anders zijn. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

De vertrouwenspersoon zal samen met de student naar de klacht kijken en nagaan of een oplossing in de informele sfeer wenselijk en mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan hij informeren over andere mogelijkheden, zoals het betrekken van de staf van de school bij de klacht. Of hij kan helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ).

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, tenzij wettelijke regelingen anders bepalen.

Een student kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon door een mail te sturen naar: tover@hetnet.nl.

we bestaan niet als een entiteit,
we zijn een knooppunt van communicatie